דפים - מדידה נהערכה
נווט למעלה

 

 

                                                   מדידה והערכה

מבחנים ולוח מבחנים 

 • לוח המבחנים מפורסם כל שנה לאחר חגי תשר
 • בכל מחצית מתקיימים לפחות שני מבחנים בכל מקצוע או מבחן ועבודה.
 • המורים בוחנים את התלמידים רק בתאריכים שנקבעו מראש. ניתן  לשנות תאריך  מבחן  רק  ע"י תאום עם מנהל ביה"ס.  לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים בשבוע כדי שהתלמידים יעמדו בעומס בהצלחה. 
 • מורה רשאי לערוך בוחן ללא תאום מראש. בוחן בודק את החומר הנלמד בשני                  השיעורים האחרונים ו/או שיעורי בית. בוחן בודק ידע מצומצם לכן אין להאריכו מעבר ל- 10 דקות.
 • הכיתות הן הטרוגניות לכן המבחנים מנוסחים בהתאם. המורים יחזירו את המבחנים בדוקים לא יאוחר משבועיים מתאריך המבחן.
 • העתקה בבחינה  אסורה בהחלט. תלמיד מעתיק נפסל ולא ייבחן בשנית
 • תלמיד רשאי לפנות למורה כדי לערער על ציון שקיבל במבחן.
  את הערעור יש להגיש בכתב ובצורה מנומקת.
 • תלמיד הנעדר ממבחן מסיבה מוצדקת, פונה ביוזמתו למורה לשם תאום מועד מבחן אחר. אם נעדר ללא סיבה מוצדקת, יקבל   ציון שלילי.
 • מורה רשאי  להוסיף חצי ציון על השתתפות. במקצועות עם חומר מצטבר, ניתן משקל גבוה יותר למבחנים האחרונים.
 • כל ציוני המבחנים והבחנים, מוקלדים בדיסקט ע"י המורים ונמסרים למזכירות.
 • ביום ההורים, הורה מקבל דו"ח ציונים בכל המקצועות ובעיות התפקוד שהוקלדו במשך הרבעון: חיסורים, איחורים, אי הכנת שיעורי בית וכו'. המחנך מוסיף הערכה מילולית על תפקודו של התלמיד.
 • לקראת מתן התעודה, מורה יקבל דיסקט לרישום ציון מחצית. המורה רשאי לשנות את הציון הסופי (השנתי) בחצי ציון.
 • בישיבות פדגוגיות כל מורה מקבל מיפוי כיתתי עם הציונים של כל התלמידים. מהם ניתן ללמוד על  הישגי התלמידים במקצועות השונים.

למידע נוסף לחץ על הקישור:

התאמת תנאי היבחנות לתלמידים מאובחנים

קריטריונים להעברת הקבצה 

מפגשי מחנכים הורים 

תעודת מחצית ,תעודות הצטיינות ו/או הערכה

חלוקת השנה בתחום ההישגי